Církev Nová naděje

SBORY CNN

Jít do dobré církve je jako vrátit se domů po dlouhé cestě.


Proč máte společná shromáždění? 

Zdá se, že v neustále se měnícím světě není žádné jisté místo, kam se můžeme postavit. Žádný pevný bod, k němuž bychom mohli zaměřit srdce. Právě vztah s Bohem Otcem a jeho Synem Ježíšem Kristem je oním pevným bodem našeho života. Když si každý týden uděláme čas na modlitbu, uctívání Boha hudbou a naslouchání Božímu slovu z Bible, náš vztah s ním se posiluje.

Proč děláte to, co děláte?

Věříme, že Bůh existuje a miluje každého; záleží mu na nás a má pro každého z nás plán. Věřit tomu ovšem vede člověka k staromódním slovům jako jsou "pokora" a "oddanost". Znamenají jednoduše uznat, že Bůh je větší a chytřejší. Proto místo svých cest chodíme raději po jeho cestách, jak nám to ukazuje Bible.

Co děláte pro společnost? 

Nejhorší, co může skupina věřících udělat, je zavírat oči před potřebami společnosti, ve které žije. Věřit v Ježíše Krista znamená pomáhat lidem kolem sebe. Jeho slova "milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás" nás jasně vybízejí dívat se dál, než jen mezi své čtyři zdi, vidět potřeby druhých a ukázat jim, co je to opravdová společnost.

Vyznání víry

  1. Bible je Bohem inspirované zjevení člověku, neomylný standard víry a chování a jediné autoritativní Slovo Boží.
  2. Je jeden Bůh, projevený jako trojice samostatných a odlišných osob: Otec, Syn a Duch svatý.
  3. Bůh stvořil člověka jako muže a ženu bez hříchu. Člověk ale vědomě zhřešil a jeho jediná naděje je ve vykoupení v Ježíši Kristu, Božím Synu, který se narodil z panny a který skrze svou smrt a vzkříšení z mrtvých umožnil celému lidstvu spasení (tj. záchranu). Spasení je dílem milosti a skrze víru v Ježíše Krista, nikoliv dílem lidských skutků.
  4. Součást našeho vykoupení je i uzdravení od Boha, skrze víru a ve jmébu Ježíše Krista a může zahrnovat i spolupráci s lékařskou vědou.
  5. Křest úplným ponořením do vody ve jméno Otce, Syna a Ducha svatého je aktem veřejného přiznání k vnitřní změně skrze spasení v Ježíši Kristu.
  6. Večeře Páně je symbolickým vyjádřením účasti na těle a krvi Krista.
  7. Křest Duchem svatým a jeho průvodní důkaz, tj. mluvení v jazycích, je možný každému věřicímu, který uvěřil ve spasení v Ježíši Kristu.
  8. Každý člověk, který uvěřil ve spasení v Ježíši Kristu, je součástí celosvětového těla Kristova (tj. církve), které má pověření zvěstovat evangelium. Každý takový člověk má skrze pomoc Ducha svatého žít svůj osobní život v čistotě a svatosti podle Jeho Slova.
  9. Ti, kdo nepřijali vykupitelské dílo Ježíše Krista, budou v ohnivém jezeře trpět věčným oddělením od Boha.
  10. Ježíš se znovu vrátí, nejprve aby shromáždil všechny opravdové křesťany do nebe a poté k tomu, aby vládnul po tisíc let.

ORGANIZACE A VZTAHY

Místní sbory

Místní sbory církve Nová naděje jsou samostanou jednotkou. Za vedení sboru odpovídá pastor spolu s dalšími vedoucími. Vize i vedení sboru spočívají na obdarování lidí, které Bůh do něho vložil (pastoři, učitelé, evangelisté, apoštolové a proroci). Jednotlivé sbory se snaží přinášet evangelium a mít kladný vliv na společnost, aby byl skrze naši službu oslaven Bůh a pomoženo potřebným lidem.

Církev Nová naděje Česká republika

Jako národní společenství je Církev Nová naděje spojením více církví, které mají stejnou vizi a záměr. Tyto církve se spojily, aby mohly naplnit zákonné požadavky pro registraci jako církev v ČR.

Církev Nová naděje v Evropě

Církev Nová naděje patří mezi regionální církve v rámci Church of God v České republice, na Slovensku, v Maďarsku a v Polsku.Biskup Církve Nová naděje je národním zástupcem za ČR a je oprávněný rozvíjet vztahy mezi pastory a církvemi v regionu. Jako partneři jsme otevřeni přijmout radu i podporu od dalších organizací Church of God v západní i východní Evropě, které mají zkušenosti v úspěšném zakládání sborů a šíření evangelia ve své zemi. 

Církev Nová naděje ve světě

Církev Nová naděje se připojila k Church of God, v Clevelandu, Tennessee (USA), která je světovou denominací s dlouholetou historií a více než 8 000 000 členů po celém světě.V řízení, financování a vizi je Nová naděje nezávislá. Church of God nezasahuje žádným způsobem do vedení národních církví. Být součástí této velké organizace znamená příležitost spolupracovat s mezinárodní denominací a také možnost akreditovaného vzdělávání našich členů. Toto přináší výhody pro službu ve státních institucích, jako jsou školy, nemocnice a věznice.